Общи условия
Настоящият документ съдържа Общите условия за ползване на предоставяните информационни ресурси и услуги на посетителите на уебсайта Pochivka.in, наричани по-долу за краткост ПОТРЕБИТЕЛИ

Моля внимателно прочетете условията за ползването на уеб сайта. В случай, че не сте съгласни с тях, моля не ползвайте уеб сайта.
I. ДЕФИНИЦИИ
- Интернет страница е съставна и обособена част от Уебсайт.
- Потребител – всяко лице, въвело електронния адрес на Pochivka.in и достигнало до интернет страницата на която са публикувани съответните оферти.
- Електронна препратка – връзка, обозначена в интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга интернет страница.
- Оферта – предложение, адресирано към потребителя за закупуване на стоки и/или услуги, публикувано на интернет сайта Pochivka.in.
- Агрегатор - интегрира съдърание от множество интернет страници.
II. ОБХВАТ НА УСЛУГИТЕ
Pochivka.in предоставя услуги с информационен, рекламен и справочен характер за лична употреба без търговски цели. Pochivka.in не публикува собствени обяви за продажба на стоки и/или услуги, които да изискват заплащане на сума от страна на потребителя.
Pochivka.in функционира като агрегатор – в него се публикува информация за оферти от избрани сайтове за колективно пазаруване наричани трети страни, извлечена от уебсайтове на същите.
Pochivka.in не носи отговорност за актуалността, качеството на предлаганите услуги, както и некоректно предоставена информация от сайтовете за колективно пазаруване.
Pochivka.in има право да променя технологията, дизайна и вида на предоставяните Услуги по всяко време без предварително известяване на потребителя.
Pochivka.in си запазва правото да изпраща на своите потребители системни съобщения, свързани с нови услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги, а също така и съобщения, съдържащи рекламни съобщения от трети лица, единствено чрез доброволно предоставяне на своя имейл адрес. Всеки абонат на бюлетина може да се откаже от получаването му във всеки един момент като следва инструкциите в някое от писмата.
III. ТРЕТИ СТРАНИ И ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
Цялата информация (текстови, графични, конкретни условия по сделките и т.н.) се извличат от съответните сайтове на доставчици на стоки и/или услуги и рекламодатели, които като дефиниция са трети страни и в агрегатора се поставя линк към оригиналното съдържание.
Pochivka.in не носи никаква отговорност за качеството на предлаганите стоки и/или услуги, за достоверността, актуалността, законността на информацията, предоставена от трети страни или достъпна след последването на линк към съдържание, предоставено от същите.
Когато последвате линк на трета страна или желаете да закупите стока и/или услуга, информацията за която е публикувана на Pochivka.in, влизате в договорни отношения със съответния доставчик на услугата (сайт) и в този смисъл сте обвързани с неговите условия и правила за ползване.

Pochivka.in не носи никаква отговорност за евентуално настъпили щети материални или нематериални или пропуснати ползи за потребителя ако:
- Същият влезе в отношения, кореспонденция или други с трети страни;
- Същият заяви, закупи, заплати и т.н. стоки и/или услуги, предлагани от трети страни;
- Същият последва линкове/съдържание на трети страни.
- Същият осъществи каква да е интеракция с трети страни.

В този смисъл Pochivka.in, в рамките на закона, има ограничена отговорност спрямо цялото публикувано съдържание на трети страни.
IV. АВТОРСКИ ПРАВА
Дизайнът под формата на текст, графика и цветово оформление, всички скриптове, source кодове и бази данни са изключителна собственост и авторско право на оператора на сайта Pochivka.in и като такива копирането им и всякакъв вид употреба са забранени.
V. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни и/или допълвани във всеки един момент без предизвестие. Pochivka.in няма задължение да уведомява потребителите поименно, а всеки един носи отговорността периодично да се осведомява за евентуални промени и/или допълнения.

Всички промени и/или допълнения влизат в сила от момента на публикуването им на уебсайта като всяко следващо посещение/използване/достъпване, на която и да е от страниците на www.Pochivka.in, Ви обвързва с тях.